Zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 17 listopada 2010 r. w  sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim został powołany Szkolny Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, w skład którego weszli nauczyciele bloku integracyjnego.  Specjaliści  ci swoją opieką objęli uczniów: z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, przewlekle chorych, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeniami  edukacyjnymi, zaniedbanych środowiskowo, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego.
W Publicznym Gimnazjum pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych jest 161 uczniów. Dla ich potrzeb powołane zostały Zespoły Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, w skład których weszli wychowawcy klas, nauczyciele uczący w ramach zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, doradcy, specjaliści oraz rodzice. Członkowie Zespołów  PPP spotykali się popołudniami od 6 do 24 października. Razem  odbyło się 19 posiedzeń . Na 161 uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne  w spotkaniach uczestniczyło  45 rodziców. Na posiedzeniach nie było żadnego specjalisty ze strony rodzica. W czasie spotkań rodzice mieli okazją dowiedzieć się, czy dziecko korzysta z oferowanej pomocy, zmienić  grupę, do której uczęszcza, zmienić decyzję jeżeli wcześniej wyrazili odmowną oraz uzyskać informację o tym jak syn czy córka radzi sobie w szkole, z jakimi przedmiotami ma problemy, jaki zakres materiału musi powtórzyć czy ewentualnie utrwalić itp.